مطالب مرتبط با کلید واژه

کاشت و پرورش گل های فصلی


کاشت و پرورش گلهای فصلی

توجه به فضای سبز گلکاری ، علاوه بر تقلیل مؤثر مشکلات زیست محیطی به ویژه در مناطق صنعتی ، به عنوان یک فعالیت اقتصادی مولد حائز اهمیـت اسـت . بـا آن کـه در سـال هـای اخیـر ، تمـام تخصـص هـای گلکاری در ایران گسـترش یافتـه و تولیدکننـدگان متعـددی بـه پـرورش و فـروش انـواع گـل هـا ی زینتـی پرداخته اند و گردشگاه های متعددی ایجاد شده اسـت، ولـی ایـن بخـش چنـان کـه لازم اسـت نسـبت بـه کشورهای پیشرفته در جایگاه مناسبی قرار ندارد . برگزاری دوره های آموزشی مناسب می تواند دانـش فنـی تولیدکنندگان را افزایش دهد و کمبود متخصصان و کارشناسان فنی را مرتفع سازد و بـه گسـترش سـطوح تولید و رعایت استاندارد های لازم در گلخانه و پیشرفت برنامه های اصلاحی و معرفـی ارقـام جدیـد یـاری رساند.

ادامه مطلب