مطالب مرتبط با کلید واژه

فنی و مهندسی


۳d max

نرم افزار گرافیکی MAX ۳ D برای شـــبیه ســـازی احجام و متحرک ســـازی آنها مورد اســـتفاده قرار میگیرد . شـبیه سـازی یک حجم یا موضـوع ، شـامل ایجاد هندسـی آن در کامپیوتر و تعیین جنسـیت یا Material برای آن است . نرم افزار MAX ۳ Dامکانات وسیعی برای تعریف منابع نوری برای نورپردازی در خود دارد و دوربین هـای مجـازی آن امکـانـاتی مشـــابـه یـک دوربین واقعی در اختیار کاربر قرار می دهند . متحرک سازی تصاویر با کیفیتی قابل توجه وظیفه انتهایی این نرم افزار است .

ادامه مطلب

اتوکد

هدف از این دوره آموزش نرم افزار اتوکد صرفاً در زمینه نقشه کشی در دو بخش مقدماتی و پیشرفته است که در دوره مقدماتی اصول اولیه ترسیم های دو بعدی ائم از صنعتی و معماری و ... در دورة پیشرفته اصول تکمیلی نقشه کشی دو بعدی و همچنین ترسیم های سه بعدی (صنعتی و معماری و ...) آموخته می شود.

ادامه مطلب