کمک های اولیه و فوریتهای پزشکی

تعداد بازدید:۲۹۲
در کشورهای پیشرفته، آموزش مستمر کمک های اولیه به گروه های مختلف جامعه، امری بدیهی و معمول است. در کشور ما با توجه به کثرت وقوع حوادثی نظیر تصادف و حوادث شغلی، سوانح طبیعی نظیر سیل و زلزله و نیز سکته های قلبی و مغزی از یک سو و احتمال تأخیر نیروهای خبره امدادی در محل حادثه برگزاری دوره ای در زمینه آموزش کمکهای اولیه و فوریت های پزشکی را با هدف کاهش آسیب های ناشی از حادثه ضرورت می بخشد.

کمک های اولیه و فوریتهای پزشکی

( The First Aid And Emergency Medicine )

مدت دوره: ۱۴ ساعت کارگاهی + ۱۸ ساعت نظری + ۲۴ بالینی.

 

هدف از تشکیل دوره:

- افزایش سیح دانش و تواناییهای افراد جامعه درباره کمکهای اوالیه و فوریتهای پزشکی.

- فراهم آوردن بستری مناسب برای افزایش سیح سطمت در جامعه.

 

شرایط پذیرش:

تمامی افراد جامعه با برخورداری از سواد خواندن و نوشتن و آشنایی نسبی با ساختمان و عملکرد بدن انسان میتوانند در این دوره آموزشی کوتاه مدت شرکت کنند.

توانمندیهای فراگیر در پایان دوره:

- فراگیر می توانند تا حضور کادر درمانی در صحنه حادثه، اقدامات اولیه را به منظور نجات جان مصدوم را به کارگیرد.

- تعریف کمک های اولیه، وظایف و خصوصیات امدادگر، ارزیابی از مصدوم و مراحل آن، حمل مصدوم.

- پانسمان.

- رفع سوختگی ها.

- روش های اولیه نجات زندگی یا احیای قلبی- ریوی یا CPR .

- تزریقات.

- و........

کلید واژه ها: دوره های علوم پزشکی


نظر شما :