مطالب مرتبط با کلید واژه

حسابداری


ﺣﺴﺎﺑﺪارى ﺣﺮﻓﻪاى

ﺣﻀﻮر ﺧﻴﻞ ﻋﻈﻴﻢ ﺷﺎﻏﻼن در ﺣﺮفه ﺣﺴﺎﺑﺪارى، ﻛﻪ ﻛﺎرﺷﺎن را ﺗﻨﻬـﺎ ﺑـﻪ ﺷـﻜﻞ ﺗﺠﺮﺑـﻲ آﻣﻮﺧﺘـﻪ اﻧـﺪ و ﻓﺎﻗـﺪ ﺗﺤﺼﻴﻼت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻋﻠﻢ ﺣﺴﺎﺑﺪارى و ﺗﺴﻠﻂ ﺑﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺗﺌﻮرﻳـﻚ اﻳـﻦ داﻧـﺶاﻧـﺪ و از اﻳـﻦ رو ﻣﻤﻜـﻦ اﺳـﺖ ﻛﺎﺳﺘﻲ ﻫﺎﻳﻲ در ﻛﺎرﺷﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ﺗﺎ ﻳﻚ دوره ﺣﺴﺎﺑﺪارى ﺣﺮﻓﻪ اى ﺗﺪوﻳﻦ و اراﺋﻪ ﺷﻮد ﺗﺎ اﻳﻦ اﻓﺮاد ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎى ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻠﻢ ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺎراﻳﻨﺪ.

ادامه مطلب