اخبار مرکز شماره یک

فعالیت مرکز آموزش‌های تخصصی جهاددانشگاهی بوشهر به‌قوت ادامه دارد

فعالیت مرکز آموزش‌های تخصصی جهاددانشگاهی بوشهر به‌قوت ادامه دارد

مدیر مرکز آموزش‌های تخصصی کوتاه مدت جهاددانشگاهی استان بوشهر گفت: فعالیت‌های این مرکز به قوت و بدون وقفه در حال انجام است و افراد آموزش دیده در پایان دوره‌های آموزشی گواهینامه‌ی بین‌المللی و قابل ترجمه جهاددانشگاهی را دریافت می‌کنند.

ادامه مطلب

ﺣﺴﺎﺑﺪارى ﺣﺮﻓﻪاى

ﺣﻀﻮر ﺧﻴﻞ ﻋﻈﻴﻢ ﺷﺎﻏﻼن در ﺣﺮفه ﺣﺴﺎﺑﺪارى، ﻛﻪ ﻛﺎرﺷﺎن را ﺗﻨﻬـﺎ ﺑـﻪ ﺷـﻜﻞ ﺗﺠﺮﺑـﻲ آﻣﻮﺧﺘـﻪ اﻧـﺪ و ﻓﺎﻗـﺪ ﺗﺤﺼﻴﻼت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻋﻠﻢ ﺣﺴﺎﺑﺪارى و ﺗﺴﻠﻂ ﺑﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺗﺌﻮرﻳـﻚ اﻳـﻦ داﻧـﺶاﻧـﺪ و از اﻳـﻦ رو ﻣﻤﻜـﻦ اﺳـﺖ ﻛﺎﺳﺘﻲ ﻫﺎﻳﻲ در ﻛﺎرﺷﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ﺗﺎ ﻳﻚ دوره ﺣﺴﺎﺑﺪارى ﺣﺮﻓﻪ اى ﺗﺪوﻳﻦ و اراﺋﻪ ﺷﻮد ﺗﺎ اﻳﻦ اﻓﺮاد ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎى ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻠﻢ ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺎراﻳﻨﺪ.

ادامه مطلب