اخبار مرکز شماره دو

ﺣﺴﺎﺑﺪارى ﺣﺮﻓﻪاى

ﺣﻀﻮر ﺧﻴﻞ ﻋﻈﻴﻢ ﺷﺎﻏﻼن در ﺣﺮفه ﺣﺴﺎﺑﺪارى، ﻛﻪ ﻛﺎرﺷﺎن را ﺗﻨﻬـﺎ ﺑـﻪ ﺷـﻜﻞ ﺗﺠﺮﺑـﻲ آﻣﻮﺧﺘـﻪ اﻧـﺪ و ﻓﺎﻗـﺪ ﺗﺤﺼﻴﻼت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻋﻠﻢ ﺣﺴﺎﺑﺪارى و ﺗﺴﻠﻂ ﺑﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺗﺌﻮرﻳـﻚ اﻳـﻦ داﻧـﺶاﻧـﺪ و از اﻳـﻦ رو ﻣﻤﻜـﻦ اﺳـﺖ ﻛﺎﺳﺘﻲ ﻫﺎﻳﻲ در ﻛﺎرﺷﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ﺗﺎ ﻳﻚ دوره ﺣﺴﺎﺑﺪارى ﺣﺮﻓﻪ اى ﺗﺪوﻳﻦ و اراﺋﻪ ﺷﻮد ﺗﺎ اﻳﻦ اﻓﺮاد ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎى ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻠﻢ ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺎراﻳﻨﺪ.

ادامه مطلب

پرورش ماهیان گرمابی

بهترین روش برای پرورش ماهیان گرمابی، پرورش چندگونه ای می باشد. چون در این روش از تمامی سطوح غذایی موجود در استخر استفاده می شود و هیچکدام از سطوح غذایی داخل استخر بلا استفاده نمی ماند. علاوه بر آن در پرورش چندگونه ای ماهیان اثرات متقابل مثبت تغذیه ای بر روی یکدیگر می گذارند. آشنایی با اصول علمی و پایه ای در پرورش ماهیان گرمابی می تواند به بهبود نگهداری ماهی در استخرهای پرورش ماهی کمک کرده و در کاهش مرگ و میر ناشی از شرایط نگهداری نامطلوب در استخرهای پرورش ماهی مؤثر باشد.

ادامه مطلب

کاشت تا فرآوری زعفران

زعفران (Crocus sativus.L) به عنوان گرانبهــاتر ین محصــ ول کشـاورزی و دارویـی جهـان جایگـاه ویژه ای در بین محصولات صنعتی و صادراتی ایران دارد و در صنایع غذایی ، بهداشتی و آرایشی ، دارویی ، رنگرزی ، عطرسازی و هنر کاربرد دارد

ادامه مطلب

کاشت و پرورش گلهای فصلی

توجه به فضای سبز گلکاری ، علاوه بر تقلیل مؤثر مشکلات زیست محیطی به ویژه در مناطق صنعتی ، به عنوان یک فعالیت اقتصادی مولد حائز اهمیـت اسـت . بـا آن کـه در سـال هـای اخیـر ، تمـام تخصـص هـای گلکاری در ایران گسـترش یافتـه و تولیدکننـدگان متعـددی بـه پـرورش و فـروش انـواع گـل هـا ی زینتـی پرداخته اند و گردشگاه های متعددی ایجاد شده اسـت، ولـی ایـن بخـش چنـان کـه لازم اسـت نسـبت بـه کشورهای پیشرفته در جایگاه مناسبی قرار ندارد . برگزاری دوره های آموزشی مناسب می تواند دانـش فنـی تولیدکنندگان را افزایش دهد و کمبود متخصصان و کارشناسان فنی را مرتفع سازد و بـه گسـترش سـطوح تولید و رعایت استاندارد های لازم در گلخانه و پیشرفت برنامه های اصلاحی و معرفـی ارقـام جدیـد یـاری رساند.

ادامه مطلب

پرورش گیاهان زینتی و آپارتمانی

سیاست های دولت مبتنی بر کاهش اتکا به درآمدهای نفتی وافزایش سهم صادرات غیر نفتی و همچنین به دلیل سهم زیاد گل و گیاه زینتی و آپارتمانی در تجارت بین المللی سبب شده است تا کشـت وکـار ا یـن گیاهان به صورت تخصصی مورد توجه قرار گیرد . از طرف دیگر بالا بودن پتانسیل منطقه در جهت تولیـد این گیاهان ، ضرورت توجه به این رشته را بصورت تخصصی دو چندان می کند .

ادامه مطلب

پرورش صنعتی قارچ های خوراکی

رشد روز افزون جمعیـت و پرهزینـه بـودن تولیـد پـروتئین جـانوری و نیـاز بـه اسـتفاده از منـابع جد یـد کم چرب و کم کالری ایجاب می کند که در جستوجوی منابع جدید پروتئین باشیم. قارچهای خـوراکی ، یکی از مهمترین و سالم ترین منـابع پروتئینـی غیـر جـانوری هسـتند کـه هـم اکنـون جایگـاه بـا ارزشـی در کشاورزی ، تغذیه و صنعت دارند . پرورش قارچ خوراکی در ایران با توجه به نیـروی کـار ارزان و فراوانـی کاه و کلش غلات خصوصاً گندم و برنج و کودهای حیوانی خصوصاً مرغی (که به وفور در مرغـدار ی هـا تولید میشود) مقرون به صرفه است . با این وصف ، برای کارآمدتر کردن صنعت تولید قارچ بایـد تقویـت دانش فنی نیروی انسانی فعال در این بخش همت گماشت.

ادامه مطلب

۳d max

نرم افزار گرافیکی MAX ۳ D برای شـــبیه ســـازی احجام و متحرک ســـازی آنها مورد اســـتفاده قرار میگیرد . شـبیه سـازی یک حجم یا موضـوع ، شـامل ایجاد هندسـی آن در کامپیوتر و تعیین جنسـیت یا Material برای آن است . نرم افزار MAX ۳ Dامکانات وسیعی برای تعریف منابع نوری برای نورپردازی در خود دارد و دوربین هـای مجـازی آن امکـانـاتی مشـــابـه یـک دوربین واقعی در اختیار کاربر قرار می دهند . متحرک سازی تصاویر با کیفیتی قابل توجه وظیفه انتهایی این نرم افزار است .

ادامه مطلب

اتوکد

هدف از این دوره آموزش نرم افزار اتوکد صرفاً در زمینه نقشه کشی در دو بخش مقدماتی و پیشرفته است که در دوره مقدماتی اصول اولیه ترسیم های دو بعدی ائم از صنعتی و معماری و ... در دورة پیشرفته اصول تکمیلی نقشه کشی دو بعدی و همچنین ترسیم های سه بعدی (صنعتی و معماری و ...) آموخته می شود.

ادامه مطلب
در دوره جامع تکنسین داروخانه چه می‌آموزید

در دوره جامع تکنسین داروخانه چه می‌آموزید

مدرس دوره جامع تکنسین داروخانه جهاددانشگاهی بوشهر می‌گوید دانش‌آموختگان این دوره می‌توانند در داروخانه‌های مختلف، بیمارستان‌ها، داروخانه‌ها، درمانگاه و خیلی از جاهایی که نیاز به اطلاعات دارویی دارد همچون بعضی بیمه‌های تأمین اجتماعی و دفاتر بیمه‌ خصوصی مشغول به کار شوند.

ادامه مطلب

تربیت مربی مراکز پیش از دبستان

براساس یافته‌های روانشناسی و علوم تربیتی، سال‌های پیش از دبستان در رشد و تربیت کودکان نقش اساسی و تعیین کننده‌ای دارد. در این دوران حساس و مهم، یادگیری کودکان عمیق‌تر، سریع‌تر و آسان‌تر انجام می‌شود، توانایی‌های آنان در جنبه‌های مختلف رشد، شکوفا می‌شود و پایه‌های اصلی شخصیت آنها شکل می‌گیرد. ایجاد محیط غنی و پربار همراه با کاربرد شیوه‌های آموزشی مناسب، رشد و پرورش کودکان را در این سال‌های پراهمیت تأمین می‌کند. بدون تردید وجود مربیان آگاه معتمد و مدیران کاردان، برای آموزش کودکان پیش دبستانی، ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

ادامه مطلب