آموزش مصنوعات چرمی

تعداد بازدید:۳۵۰
چرم از گذشــته در جهان جزو کالاهای لوکس محســوب می شــد و کماکان نام های بزرگ برای تولیدات خود از چرم اسـتفاده می کنند . درکشـور ایران چرم سـازی سبک بسیار اندک است و از آنجایی که میزان پوسـت اسـتحصـالی بسـیار بالاسـت ، میزان مصـرف داخلی آن کم است ، تولید و صادرات چرم نیازمند زیرسـاخت های اسـاسـی اسـت ، که متأسفانه در کشور این امکان وجود ندارد و به همین دلیل به صورت نیم سـاخته صـادر می شـود . نبود آموزش و شیوه های طراحی نوین که بتواند مردم را به سمت مصنوعات چرمی سوق دهد باعث شده که آنها از این کالای با ارزش و مهم فاصله بگیرند.

آموزش مصنوعات چرمی

مدت دوره: ۲۲ ساعت عملی + ۱۸ نظری.

شهریه دوره: ریال

هدف از تشکیل دوره: ایجاد مشاغل خانگی و کسب درآمد برای افراد کم درآمد جامعه.

توانمندی های فراگیر در پایان دوره:

- تأسیس و راه اندازی کارگاه های تولید کیف و مصنوعات چرمی.

- آشنایی با لوازم کار.

- آموزش سایر منسوجات چرمی.

شرایط پذیرش:

حداقل سطح تحصیلی موردنیاز فراگیران دیپلم است.

‌‌‌‌‌‌

کلید واژه ها: دوره های علوم انسانی و هنر


نظر شما :