ﺣﺴﺎﺑﺪارى ﺣﺮﻓﻪاى

تعداد بازدید:۵۴۱
ﺣﻀﻮر ﺧﻴﻞ ﻋﻈﻴﻢ ﺷﺎﻏﻼن در ﺣﺮفه ﺣﺴﺎﺑﺪارى، ﻛﻪ ﻛﺎرﺷﺎن را ﺗﻨﻬـﺎ ﺑـﻪ ﺷـﻜﻞ ﺗﺠﺮﺑـﻲ آﻣﻮﺧﺘـﻪ اﻧـﺪ و ﻓﺎﻗـﺪ ﺗﺤﺼﻴﻼت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻋﻠﻢ ﺣﺴﺎﺑﺪارى و ﺗﺴﻠﻂ ﺑﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺗﺌﻮرﻳـﻚ اﻳـﻦ داﻧـﺶاﻧـﺪ و از اﻳـﻦ رو ﻣﻤﻜـﻦ اﺳـﺖ ﻛﺎﺳﺘﻲ ﻫﺎﻳﻲ در ﻛﺎرﺷﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ﺗﺎ ﻳﻚ دوره ﺣﺴﺎﺑﺪارى ﺣﺮﻓﻪ اى ﺗﺪوﻳﻦ و اراﺋﻪ ﺷﻮد ﺗﺎ اﻳﻦ اﻓﺮاد ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎى ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻠﻢ ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺎراﻳﻨﺪ.

هدف:

ارتقای سطح توانایی افراد به اندازه ای که بتوانند در واحدهای بزرگ اقتصادی نقش یک کارشناس و در واحدهای کوچک و متوسط مسئولیت حسابداری را به عهده بگیرند.

شرایط پذیرش:

  • داشتن مدرک تحصیلی دانشگاهی مرتبط یا دیپلم حسابداری

    • برخورداری از حداقل دو سال سابقه کار، در صورت داشتن دیپلم یا مدرک تحصیلی دانشگاهی غیرمرتبط.

تواناییهای فراگیران در پایان دوره:

- در بخش مالی مﺆسسات و شرکت های بزرگ به عنوان کارشناس و کارشناس مسئول و در مﺆسسات و شرکتهای کوچک و متوسط به عنوان مسئول امور مالی مشغول به کار شوند. ‌‌

کلید واژه ها: حسابداری


نظر شما :