پرورش صنعتی قارچ های خوراکی

تعداد بازدید:۶۰۷
رشد روز افزون جمعیـت و پرهزینـه بـودن تولیـد پـروتئین جـانوری و نیـاز بـه اسـتفاده از منـابع جد یـد کم چرب و کم کالری ایجاب می کند که در جستوجوی منابع جدید پروتئین باشیم. قارچهای خـوراکی ، یکی از مهمترین و سالم ترین منـابع پروتئینـی غیـر جـانوری هسـتند کـه هـم اکنـون جایگـاه بـا ارزشـی در کشاورزی ، تغذیه و صنعت دارند . پرورش قارچ خوراکی در ایران با توجه به نیـروی کـار ارزان و فراوانـی کاه و کلش غلات خصوصاً گندم و برنج و کودهای حیوانی خصوصاً مرغی (که به وفور در مرغـدار ی هـا تولید میشود) مقرون به صرفه است . با این وصف ، برای کارآمدتر کردن صنعت تولید قارچ بایـد تقویـت دانش فنی نیروی انسانی فعال در این بخش همت گماشت.

پرورش صنعتی قارچ های خوراکی

مدت دوره: ۱۸ ساعت عملی + ۱۷ نظری.

شهریه دوره: ریال

هدف از تشکیل دوره: ارتقای سطح دانش و مهارت های فراگیران در زمینه تولید صنعتی قارچهای خوراکی.

 

توانمندی های فراگیر در پایان دوره: انتظار می رود فراگیران در پایان دوره بتوانند توانایی های زیر را کسب نمایند:

- فعالیت در پرورش صنعتی قارچ های خوراکی یا مشاغل جانبی مرتبط با پرورش قارچ و بخش تحقیقات.

- اهمیت و جایگاه قارچ های خوراکی در دنیای امروز.

- تهیه بستر کشت.

- تهیه اسپاون.

- مایه زنی تا برداشت.

- فناوری و فرآوری پس از برداشت قارچ های خوراکی را فرا بگیرد.

- و......

شرایط پذیرش:

- دانش آموختگان رشته های کشاورزی و زیست شناسی.

‌‌‌‌‌

کلید واژه ها: پرورش قارچ


نظر شما :