مطالب مرتبط با کلید واژه

پرورش قارچ


پرورش صنعتی قارچ های خوراکی

رشد روز افزون جمعیـت و پرهزینـه بـودن تولیـد پـروتئین جـانوری و نیـاز بـه اسـتفاده از منـابع جد یـد کم چرب و کم کالری ایجاب می کند که در جستوجوی منابع جدید پروتئین باشیم. قارچهای خـوراکی ، یکی از مهمترین و سالم ترین منـابع پروتئینـی غیـر جـانوری هسـتند کـه هـم اکنـون جایگـاه بـا ارزشـی در کشاورزی ، تغذیه و صنعت دارند . پرورش قارچ خوراکی در ایران با توجه به نیـروی کـار ارزان و فراوانـی کاه و کلش غلات خصوصاً گندم و برنج و کودهای حیوانی خصوصاً مرغی (که به وفور در مرغـدار ی هـا تولید میشود) مقرون به صرفه است . با این وصف ، برای کارآمدتر کردن صنعت تولید قارچ بایـد تقویـت دانش فنی نیروی انسانی فعال در این بخش همت گماشت.

ادامه مطلب