کاشت و پرورش گلهای فصلی

تعداد بازدید:۶۱۱
توجه به فضای سبز گلکاری ، علاوه بر تقلیل مؤثر مشکلات زیست محیطی به ویژه در مناطق صنعتی ، به عنوان یک فعالیت اقتصادی مولد حائز اهمیـت اسـت . بـا آن کـه در سـال هـای اخیـر ، تمـام تخصـص هـای گلکاری در ایران گسـترش یافتـه و تولیدکننـدگان متعـددی بـه پـرورش و فـروش انـواع گـل هـا ی زینتـی پرداخته اند و گردشگاه های متعددی ایجاد شده اسـت، ولـی ایـن بخـش چنـان کـه لازم اسـت نسـبت بـه کشورهای پیشرفته در جایگاه مناسبی قرار ندارد . برگزاری دوره های آموزشی مناسب می تواند دانـش فنـی تولیدکنندگان را افزایش دهد و کمبود متخصصان و کارشناسان فنی را مرتفع سازد و بـه گسـترش سـطوح تولید و رعایت استاندارد های لازم در گلخانه و پیشرفت برنامه های اصلاحی و معرفـی ارقـام جدیـد یـاری رساند.

کاشت و پرورش گلهای فصلی (گل های فضای آزاد)

مدت دوره: ۲۱ ساعت عملی + ۲۱ نظری.

شهریه دوره: ریال

هدف از تشکیل دوره: - ا رتقای توان دانش و مهارت های فراگیران در زمینه پرورش و تولید گل های فصلی.

- آشنایی فراگیران با چگونگی استفاده از گل های فصلی در فضاهای سبز.

توانمندی های فراگیر در پایان دوره: انتظار می رود فراگیران در پایان دوره بتوانند توانایی های زیر را کسب نمایند:

- بکارگیری روش های مختلف کشت و پرورش گل های فصلی یکساله، دوساله و پایا در فضای سبز.

- اهمیت و جایگاه گل های فصلی در فضای سبز.

- توانایی تقسیم بندی گل های فصلی.

- توانایی تکثیر گل های فصلی.

- اهمیت و جایگاه گل های فصلی در فضای سبز.

- نحوه کشت و پرورش گل های فصلی یکساله و کاربرد آنها در فضای سبز.

- نحوه کشت و پرورش گل های فصلی دوساله و پایا و کاربرد آنها در فضای سبز.

- مراقبت های پس از کاشت.

- و...... .

شرایط پذیرش:

- دانش آموختگان رشته های کشاورزی، مهندسی فضای سبز، معماری و محیط زیست.

‌‌‌‌‌‌‌

کلید واژه ها: کاشت و پرورش گل های فصلی


نظر شما :