مطالب مرتبط با کلید واژه

پرورش گل و گیاه آپارتمانی


پرورش گیاهان زینتی و آپارتمانی

سیاست های دولت مبتنی بر کاهش اتکا به درآمدهای نفتی وافزایش سهم صادرات غیر نفتی و همچنین به دلیل سهم زیاد گل و گیاه زینتی و آپارتمانی در تجارت بین المللی سبب شده است تا کشـت وکـار ا یـن گیاهان به صورت تخصصی مورد توجه قرار گیرد . از طرف دیگر بالا بودن پتانسیل منطقه در جهت تولیـد این گیاهان ، ضرورت توجه به این رشته را بصورت تخصصی دو چندان می کند .

ادامه مطلب