افتتاح ساختمان مرکز آموزش و پژوهش جهاددانشگاهی استان بوشهر