افتتاح ساختمان مرکز آموزش و پژوهش جهاددانشگاهی استان بوشهر

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۱۸