افتتاحیه مرکز آموزشهای تخصصی جهاد دانشگاهی در شهرستان کنگان