افتتاحیه مرکز آموزشهای تخصصی جهاد دانشگاهی در شهرستان کنگان

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۱۳